^^Sing Song^^

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

 7/9/2555

   ภาคเช้า

   วันนี้ไปคุมนักเรียนกวาดขยะและคุมแถวหน้าเสาธงหลังจากนั้นก็ช่วยครูตักอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน

   ภาคบ่าย

    ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของโรงเรียนและคุมนักเรียนเข้าแถวก่อนกลับบ้าน

บันทึกการปฎิบัติงานประจำวัน

 6/9/2555

    ภาคเช้า

    วันนี้ไปคุมเด็กนักเรียนกวาดขยะและคุมแถวหน้าเสาธงหลังจากนั้นก็ไปช่วยครูตักอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน

    ภาคบ่าย

     ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของโรงเรียนและคุมนักเรียนเข้าแถวก่อนกลับบ้าน

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

 5/9/2555

   ภาคเช้า

  วันนี้ไปคุมนักเรียนกวาดขยะและคุมแถวหน้าเสาธงหลังจากนั้นก็ช่วยครูตักอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน

  ภาคบ่าย

  ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของโรงเรียนและคุมนักเรียนเข้าแถวก่อนกลับบ้าน

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

 4/9/2555

   ภาคเช้า

  วันนี้ไปคุมเด้กนักเรียนกวาดขยะและคุมปถวหน้าเสาธงหลังจากนั้นก็ไปสอนหนังสือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

   ภาคบ่าย

   ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของโรงเรียนและสอนหนังสือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังจากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวก่อนกลับบ้าน

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

  3/9/2555

     ภาคเช้า

   วันนี้ไปคุมนักเรียนกวาดขยะและคุมแถวเด็กนักเรียนหน้าเสาธงหลังจากนั้นก็ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของโรงเรียน

     ภาคบ่าย

    สอนหนังสือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และคุมนักเรียนเข้าแถวก่อนกลับบ้าน

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

31/8/2555

      ภาคเช้า

       วันนี้ไปคุมนักเรียนกวาดขยะและคุมแถวหน้าเสาธงและช่วยครูจัดบอร์ด
    
       ภาคบ่าย

        ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของโรงเรียนและช่วยครูจัดเด็กนักเรียนเข้าแถวก่อนกลับบ้าน
     

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

30/8/2555

     ภาคเช้า

     วันนี้ไปคุมนักเรียนกวาดขยะและคุมแถวหน้าเสาธงหลังจากนั้นก็ไปช่วยครูตักอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน

      ภาคบ่าย

      ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของโรงเรียนและช่วยครูจัดเด็กเข้าแถวก่อนกลับบ้าน